خدمت الف ) عضویت در مراکز فرهنگی هنری

مراحل ارایه خدمت و انجام کار :

خدمت الف  1 - عضویت در مراکز فرهنگی هنری ثابت

       1. مراجعه حضوری به مراکز فرهنگی هنری

توضیح :کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان مرکزی دارای ۵۳ مرکز فرهنگی هنری ثابت ، ۱ مرکز پستی و ۷ مرکز سیار می باشد.

 آدرس و شماره تماس ۵۳ مرکز در در بخش تماس با کانون استان خوزستان سایت ( کلیک کنید )

    2. اخذ شرایط عضویت ( برای سنین 6 الی 16 سال )

    3. دریافت راهنمایی و مشاوره توسط مربیان فرهنگی هنری و ادبی مرکز به مراجعان  ( مدت زمان عضویت ، نحوه امانت کتاب ، زمان حضورو نوع خدمات و...)

    4. ارایه مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام (یک قطعه عکس4*3- کپی شناسنامه  پرداخت حق عضویت یک ساله 350000 ریال)

     5. ثبت اطلاعات در نرم افزار کتابداری توسط مربیان    

    6. دریافت کارت عضویت

 

خدمت الف  2 - عضویت در مراکز فرهنگی هنری سیار

   1- مراجعه مربی مرکز سیار به روستاها ( روستاهای واجد شرایط براساس دستورالعمل )

   2- انجام اقدامات برای عضویت (براساس دستورالعمل فعالیت کتابخانه سیار )

   3- مراجعه به روستاهای تحت پوشش هر دو هفته یک بار

   4- امانت کتاب ،اجرای فعالیتهای فرهنگی هنری و ادبی برای اعضا

 

خدمت الف  3 - عضویت در مراکز فرهنگی هنری پستی

   1. راجعه مربی مرکز پستی به روستاها ( روستاهای واجد شرایط براساس دستورالعمل )

   2- انجام اقدامات برای عضویت (براساس دستورالعمل فعالیت کتابخانه پستی )

   3- ارسال و برگشت کتاب

   4- اجرای سایر فعالیتهای مرکز پستی برای اعضا (براساس دستورالعمل فعالیت کتابخانه پستی )

 

نحوه ارائه فرآیند و خدمت به ارباب رجوع:

1   غیرالکترونیکی و  حضوری

2  الکترونیکی و حضوری (اطلاعات را از طریق وب دریافت و جهت عملیاتی کردن باید به سازمان مراجعه گردد)

3  از طریق وب و بصورت تعاملی (استفاده از فرم های الکترونیکی)

4  از طریق وب و بصورت تراکنشی (پرداخت هزینه خدمات و تبادلات مالی)


 

خدمت ب) امانت و مطالعه کتاب  

مراحل ارایه خدمت و انجام کار :

خدمت ب  1 امانت کتاب :

 -   عضویت در مرکز فرهنگی هنری(خدمت الف-1)

      1.  ارایه مدارک مورد نیاز ( کارت عضویت )

      2.  مراجعه حضوری به قفسه های کتاب ( براساس گروه سنی )و انتخاب 1 تا 2 کتاب به دلخواه  (سیستم امانت کتاب کانون باز می باشد )

      3. درج شماره ثبت کتابهای انتخابی در نرم افزار کتابداری ( پنجره امانت و مطالعه نرم افزار )

      4. ثبت زمان برگشت کتاب در کارت عضویت

 

خدمت ب-2 برگشت  کتاب :

 1.  مراجعه به مرکز در تاریخ سررسید امانت (مدت زمان امانت 7 روز می باشد. )

  2.  تحویل کتابهای امانتی به همراه کارت عضویت به مربی

  3.  دریافت کارت عضویت

 

نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع:

1   غیرالکترونیکی و  حضوری                            

2 الکترونیکی و حضوری (اطلاعات را از طریق وب دریافت و جهت عملیاتی کردن باید به سازمان مراجعه گردد)                                       

3 از طریق وب و بصورت تعاملی (استفاده از فرم های الکترونیکی)

4 از طریق وب و بصورت تراکنشی (پرداخت هزینه خدمات و تبادلات مالی)


 

خدمت پ) فعالیتهای فرهنگی ، هنری و ادبی

مراحل ارایه خدمت و انجام کار : 

   1. عضویت در مراکز فرهنگی هنری (خدمت الف -1)

   2.  دریافت  برنامه هفتگی اجرای فعالیتهای  فرهنگی  ، هنری و ادبی از مربیان

   3. حضور در مرکز در زمان اجرای فعالیت

 

نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع:

1   غیرالکترونیکی و  حضوری                            

2 الکترونیکی و حضوری (اطلاعات را از طریق وب دریافت و جهت عملیاتی کردن باید به سازمان مراجعه گردد)                                       

3 از طریق وب و بصورت تعاملی (استفاده از فرم های الکترونیکی)

4 از طریق وب و بصورت تراکنشی (پرداخت هزینه خدمات و تبادلات مالی)


 

خدمت ت ) کارگاههای دوره ای ، مستمر ، تخصصی و مهارتی

مراحل ارایه خدمت و انجام کار :

   1.  مراجعه به مراکز فرهنگی هنری

   2.  دریافت لیست کارگاههای  فعال مرکز از  مربیان 

   3.  انتخاب کارگاه مورد نظر

   4.  پرداخت شهریه کارگاه

   5.  حضور منظم و مستمر در کارگاه تا پایان دوره

 

نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع:

1   غیرالکترونیکی و  حضوری                            

2  الکترونیکی و حضوری (اطلاعات را از طریق وب دریافت و جهت عملیاتی کردن باید به سازمان مراجعه گردد) 

3   از طریق وب و بصورت تعاملی (استفاده از فرم های الکترونیکی) 

4 از طریق وب و بصورت تراکنشی (پرداخت هزینه خدمات و تبادلات مالی)


 

خدمت ث ) کانون زبان ایران (وابسته به کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان )

مراحل ارایه خدمت و انجام کار :

   1.    مراجعه به سایت کانون زبان به نشانی http://www.ilireg.ir:8095

   2.    ثبت نام برای آزمون تعیین سطح اینترنتی

   3.    شرکت در ازمون تعیین سطح اینترنتی

   4.    ثبت نام در دوره بعد از تعیین سطح و پرداخت شهریه اینترنتی

   5.    حضور منظم و مستمر در دوره تا پایان حضوری

   6.    شرکت در آزمون نهایی اینترنتی

   7.   دریافت گواهینامه در صورت قبولی در دوره حضوری

 

نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع:

1  غیرالکترونیکی و  حضوری                            

2 الکترونیکی و حضوری (اطلاعات را از طریق وب دریافت و جهت عملیاتی کردن باید به سازمان مراجعه گردد)

3 (از طریق وب و بصورت تعاملی (استفاده از فرم های الکترونیکی 

4 از طریق وب و بصورت تراکنشی (پرداخت هزینه خدمات و تبادلات مالی)

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت