نام کارگاه تعداد ثبت نامی وضعیت حد نصاب (تومان)درآمد کارگاه
انواع کلاژ ( تکه چسبانی ) تکمیلی نوخوان,خانم کلانی فر,ساعت17تا18,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 300000
نجوم مقدماتی ,نونهال,خانم مختبا,ساعت14تا15,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
اوریگامی ( کاغذ و تا )مقدماتی,نونهال,خانم ساکی,ساعت17تا18,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
بازی های فکری مقدماتی,نوخوان ونونهال,خانم صوباتی,ساعت13تا14,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 290000
پویا نمایی مقدماتی نونگاه و نوجوان,خانم زکی,ساعت17/30تا18/30,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 15 به حد نصاب رسیده 525000
خوانش متون کهن (بوستان خوانی و گلستان خوانی) مقدماتی نونگاه و نوجوان,خانم کمال فر,ساعت17تا18,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
خوشنویسی تکمیلی نونهال,آقای شیب الحمدی,ساعت11تا12,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
خوشنویسی با قلم نی مقدماتی نونگاه ونوجوان,خانم خندانی,ساعت11تا12,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 9 به حد نصاب رسیده 255000
خوشنویسی با قلم نی مقدماتی,نونگاه ونوجوان,خانم رشیدنیا,ساعت16تا17,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 300000
خوشنویسی تحریری ( تکمیلی )نوخوان ونونهال,خانم خاکپورنژاد,ساعت17تا18,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
خوشنویسی تحریری پیشرفته,نونهال و نونگاه,خانم خندانی,ساعت11تا12,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 15 به حد نصاب رسیده 420000
خوشنویسی تحریری تکمیلی نونهال ونونگاه,خانم رشیدنیا,ساعت18تا19,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 7 به حد نصاب رسیده 210000
خوشنویسی تحریری مقدماتی نوخوان ونونهال,خانم آخوردزاده,ساعت11تا12,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
خوشنویسی تحریری مقدماتی نوخوان ونونهال,خانم خندانی,ساعت11تا12,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 600000
خوشنویسی تحریری مقدماتی نوخوان ونونهال,خانم رکنی,ساعت11/30تا12/30,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 9 به حد نصاب رسیده 255000
خوشنویسی قلم نی تکمیلی نونگاه,خانم رکنی,ساعت10تا11,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 9 به حد نصاب رسیده 255000
خوشنویسی مقدماتی,نوخوان و نونهال,خانم گلریززاده,ساعت18تا19,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 295000
خوشنویسی مقدماتی,نونگاه,خانم آلبوعلی,ساعت16تا17,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 8 به حد نصاب رسیده 220000
داستان نویسی تکمیلی 1 ,نوجوان,خانم رشیدی,ساعت12تا13,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 600000
داستان نویسی مقدماتی,نونگاه ونوجوان,خانم الهی فر,ساعت16تا17,روزهایسه شنبه,تابستان1400خوزستان 7 به حد نصاب رسیده 210000
داستان نویسی مقدماتی,نونگاه ونوجوان,خانم ظهراب زاده,ساعت18تا19,روزهای شنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 300000
داستان‌نویسی مقدماتی,نونگاه ونوجوان,خانم پوربصیری,ساعت18تا19,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
زیست شناسی ومحیط زیست مقدماتی,نونگاه ونوجوان,خانم برون,ساعت11تا12,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
ساخت عروسک نمایش مقدماتی نوخوان,خانم سروندی,ساعت16تا17,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 315000
ساخت عروسک نمایشی پیشرفته نونهال,خانم سروندی,ساعت11تا12,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 6 به حد نصاب رسیده 192500
ساخت عروسک نمایشی پیشرفته نونهال,خانم شوشتری,ساعت18تا19,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 9 به حد نصاب رسیده 297500
ساخت عروسک نمایشی تکمیلی نونهال نونگاه,خانم عویدی,ساعت18تا19,روزهای چهارشنبه,تابستان1400خوزستان 11 به حد نصاب رسیده 385000
ساخت عروسک نمایشی مقدماتی نونهال,خانم شوشتری,ساعت16/30تا17/30,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
سفال گری مقدماتی نونهال,خانم طالبیان زاده,ساعت16تا17,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
سفال مقدماتی,نونهال,خانم لعلی,ساعت17تا18,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
سفالگری تکمیلی نونهال ونونگاه,خانم بهرامی,ساعت16تا17,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 350000
سفالگری تکمیلی نونهال,خانم جرفی,ساعت17تا18,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 9 به حد نصاب رسیده 255000
سفالگری مقدماتی نونهال,خانم بنی کعب,ساعت18تا19,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 9 به حد نصاب رسیده 255000
سفالگری مقدماتی,نوباوه ونوخوان,خانم عویدی,ساعت17تا18,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 12 به حد نصاب رسیده 360000
سفالگری مقدماتی,نوخوان ونونهال,خانم حاجی پور,ساعت16تا17,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 16 به حد نصاب رسیده 480000
شاهنامه خوانی تکمیلی نونهال ونونگاه,خانم خورشیدی,ساعت14تا15,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
شاهنامه خوانی تکمیلی,نونگاه ونوجوان,خانم شهرکی,ساعت18تا19,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 14 به حد نصاب رسیده 490000
شاهنامه خوانی تکمیلی,نونهال ونونگاه,خانم جوکاری,ساعت13تا14,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 15 به حد نصاب رسیده 450000
شاهنامه خوانی تکمیلی,نونهال ونونگاه,خانم محمدی,ساعت16تا17,روزهای چهارشنبه,تابستان1400خوزستان 11 به حد نصاب رسیده 315000
شاهنامه خوانی مقدماتی نونگاه,خانم کمرکنی,ساعت17تا18,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
شاهنامه خوانی مقدماتی,نونگاه,خانم محمدی,ساعت 16تا 17,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
شاهنامه‌خوانی( تکمیلی),نونهال ونونگاه,خانم خورشیدی,ساعت14تا15,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 300000
شعر خوانی تکمیلی نوخوان ونونگاه,خانم خواجوی,ساعت14تا15,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 6 به حد نصاب رسیده 135000
شعر سرایی تکمیلی - قالب سپید,نونگاه ونوجوان,خانم عبدی,ساعت9تا10,روزهای چهارشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
شعر و قصه تکمیلی,نوباوه,خانم موسوی,ساعت 18 تا 19,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 16 به حد نصاب رسیده 537500
شعر و قصه مقدماتی,نوخوان,خانم چراغی منش,ساعت15تا16,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 8 به حد نصاب رسیده 240000
شعرسرایی مقدماتی,نوجوان,خانم رشیدی,ساعت12تا13,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 13 به حد نصاب رسیده 390000
صنایع دستی وهنرهای بومی (حصیر بافی ) تکمیلی,نونگاه ونوجوان,خانم عنصری,ساعت16تا17,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 600000
صنایع دستی وهنرهای بومی (حصیر بافی ) مقدماتی,نونگاه ونوجوان,خانم موسوی,ساعت10تا11,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
عروسک گردانی مقدماتی نونگاه ونوجوان,خانم تجلی زاده,ساعت18تا19,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
عکاسی تکمیلی نونگاه و نوجوان,خانم کردانی,ساعت17تا18,روزهای چهارشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
عکاسی پیشرفته,نوجوان,خانم نوروزی زاده,ساعت17تا18,روزهای شنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 700000
عکاسی مقدماتی نوجوان,خانم شادابی پور,ساعت17تا18,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
قصه شعر پیشرفته نوباوه,خانم فهیم پور,ساعت17تا17/45,روزهای شنبه,تابستان1400خوزستان 12 به حد نصاب رسیده 385000
قصه شعرتکمیلی نوباوه,خانم فهیم پور,ساعت16تا16/45,روزهای شنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 630000
قصه گویی مقدماتی نونهال,خانم یلداش پور,ساعت16تا17,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
قصه گویی مقدماتی,نونهال,خانم سبحانی,ساعت17تا18,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
گام به گام تا اندیشه(فلسفه برای کودکان) تکمیلی,نونهال,خانم بهادرقنواتی,ساعت18 تا 19,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 11 به حد نصاب رسیده 315000
مهارت برقراری وتثبیت روابط مثبت,نونگاه ونوجوان (دختر),خانم رحمانیان,ساعت17تا18,روزهای شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
مهارت خوش بینی نونگاه و نوجوان(دختر),خانم علیشاهی,ساعت17تا18,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
نجوم تکمیلی,نونگاه ونوجوان,خانم شاکریان,ساعت18تا19,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
نجوم مقدماتی نوخوان و نونهال,آقای آقایی,ساعت17تا18,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 15 به حد نصاب رسیده 750000
نجوم مقدماتی,نونگاه ونوجوان,خانم شاکریان,ساعت11تا12,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
نجوم مقدماتی,نونهال رونونگاه,خانم جوکاری,ساعت13تا14,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 1000000
نقاشی تکمیلی,نوباوه ونوخوان,خانم چنانی پور,ساعت16تا17,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 600000
نقاشی پیشرفته نوخوان ونونهال,خانم مهران فر,ساعت12تا13,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 570000
نقاشی تکمیلی نونهال,خانم فرازمند,ساعت18تا19,روزهای شنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 285000
نقاشی مقدماتی نوباوه,خانم مرادی,ساعت18تا19,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 585000
نقاشی مقدماتی نوباوه,خانم مهران فر,ساعت12تا13,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 555000
نقاشی مقدماتی نوخوان,خانم خیرالهی,ساعت16تا17,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 600000
نقاشی مقدماتی نوخوان,خانم مهران فر,ساعت12تا13,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 555000
نقاشی مقدماتی نوخوان,خانم وحیدی,ساعت15تا16,روزهای چهارشنبه,تابستان1400خوزستان 14 به حد نصاب رسیده 405000
نقاشی مقدماتی نونهال,خانم شاه پروری,ساعت11تا12,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 300000
نقاشی مقدماتی,نونهال,خانم آل جابر,ساعت16تا17,روزهای شنبه,تابستان1400خوزستان 12 به حد نصاب رسیده 360000
نمایش خلاق مقدماتی نوخوان,خانم عبدالهی,ساعت15تا16,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 300000
نمایش خلاق مقدماتی,نونهال,خانم ساکی,ساعت17تا18,روزهای چهارشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
نمایش خلاق مقدماتی,نونهال,خانم گیمدی,ساعت12تا13,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
نمایشنامه نویسی مقدماتی,نونگاه ونوجوان,خانم عبدی,ساعت9تا10,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 11 به حد نصاب رسیده 330000
نوشتن خلاق ( مقدماتی),نونهال,خانم الهی فر,ساعت16تا17,روزهای چهارشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
نوشتن خلاق ( مقدماتی),نونهال,خانم پوربصیری,ساعت18تا19,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 6 به حد نصاب رسیده 175000
نوشتن خلاق (پیشرفته),نونهال,خانم ظهراب زاده,ساعت10تا11,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 300000
نوشتن خلاق ،تکمیلی,نونهال,خانم عامری,ساعت16تا17,روزهای شنبه,تابستان1400خوزستان 6 به حد نصاب رسیده 180000
نوشتن خلاق مقدماتی نوخوان ونونهال,خانم آل طاها,ساعت18تا19,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
نوشتن خلاق مقدماتی,نونهال,خانم زیرک قشقایی,ساعت17تا18,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
نوشتن خلاق مقدماتی,نونهال,خانم سپهری,ساعت18تا19,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 13 به حد نصاب رسیده 390000
کاردستی ( مقدماتی) نوجوان,خانم رحمتی,ساعت16تا17,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 12 به حد نصاب رسیده 300000
کاردستی ( مقدماتی)نوخوان ونونهال,آقای شلال نژاد,ساعت16تا17,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
کاردستی ( مقدماتی)نونهال ونونگاه,خانم قلاوند,ساعت16تا17,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 7 به حد نصاب رسیده 162500
کاردستی با دوریختنی تکمیلی,نونگاه ونوجوان,خانم رنجبرگتوندی,ساعت14تا15,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 7 به حد نصاب رسیده 180000
کاردستی با وسایل دورریختنی (مقدماتی)نوخوان تا نونهال,خانم کهوازی,ساعت12تا13,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
کاردستی تکمیلی,نونهال و نونگاه,خانم شنبدی,ساعت 17 تا 18,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 8 به حد نصاب رسیده 240000
کاردستی تکمیلی,نونهال,خانم مقدم,ساعت 18تا19,روزهای شنبه,تابستان1400خوزستان 12 به حد نصاب رسیده 360000
کاردستی مقدماتی,نوباوه,خانم شنبدی,ساعت 17 تا 18,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 15 به حد نصاب رسیده 445000
کاردستی مقدماتی,نوخوان ونونهال,خانم ظریفی,ساعت11تا12,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
کاردستی مقدماتی,نوخوان ونونهال,خانم موسوی,ساعت16تا17,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
کاردستی مقدماتی,نونهال,خانم حاجی پور,ساعت14تا15,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
کاردستی مقدماتی,نونهال,خانم حسن نسب,ساعت18 تا19,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 300000
کاردستی مقدماتی,نونهال,خانم دقایقی,ساعت15تا16,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
کاردستی مقدماتی,نونهال,خانم سیدجلالی,ساعت16تا17,روزهای چهارشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
کاردستی مقدماتی,نونهال,خانم کاظمی,ساعت12تا13,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 8 به حد نصاب رسیده 210000
کاردستی(نقاشی-کاردستی)مقدماتی,نوباوه و نوخوان,خانم چنانی پور,ساعت16تا17,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 600000
کاردستی(نقاشی-کاردستی)مقدماتی2,خانم چنانی پور,ساعت16تا17,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 21 به حد نصاب رسیده 630000
کاغذ و تا مقدماتی نونهال,خانم مرادپور,ساعت16تا17,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
کاغذ و تا مقدماتی نونهال,خانم واحدی,ساعت18تا19,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
کاغذ وتا پیشرفته,نونهال,خانم گشتیل,ساعت 13 تا 14,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 9 به حد نصاب رسیده 270000
کلاژ مقدماتی, نوخوان و نونهال,خانم مرادی,ساعت18تا19,روزهای چهارشنبه,تابستان1400خوزستان 14 به حد نصاب رسیده 420000

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت