نام کارگاه تعداد ثبت نامی وضعیت حد نصاب درآمد کارگاه(تومان)
انواع کلاژ ( تکه چسبانی ) تکمیلی نوخوان,خانم کلانی فر,ساعت17تا18,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 300000
نجوم مقدماتی ,نونهال,خانم مختبا,ساعت14تا15,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
اوریگامی ( کاغذ و تا )مقدماتی,نونهال,خانم ساکی,ساعت17تا18,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
بازی های فکری مقدماتی,نوخوان ونونهال,خانم صوباتی,ساعت13تا14,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 290000
بازی و سرگرمی,نوخوان و نونهال,خانم پرویززاده,ساعت 17 تا 18,روزهای شنبه,بهار1400 16 به حد نصاب رسیده 400000
پویا نمایی مقدماتی نونگاه و نوجوان,خانم زکی,ساعت17/30تا18/30,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 15 به حد نصاب رسیده 525000
پویانمایی مقدماتی,نونهال,خانم زکی,ساعت 12 تا 13,روزهای دوشنبه,بهار1400 7 به حد نصاب رسیده 162500
خط تحریری(مقدماتی),نونهال,خانم رکنی,ساعت 10 تا 11,روزهای دوشنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
خط قلم نی(پیشرفته)نونگاه و نوجوان,خانم رکنی,ساعت 17 تا 18,روزهای دوشنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
خلاقیت(نقاشی-کاردستی),(مقدماتی),خانم چنانی پور,ساعت 16 تا 17,روزهای دوشنبه,بهار1400 20 به حد نصاب رسیده 500000
خلاقیت(کاردستی-نقاشی),(پیشرفته),نوباوه و نوخوان,خانم چنانی پور,ساعت 16 تا 17,روزهای سه شنبه,بهار1400 20 به حد نصاب رسیده 600000
خوانش متون کهن (بوستان خوانی و گلستان خوانی) مقدماتی نونگاه و نوجوان,خانم کمال فر,ساعت17تا18,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
خوانش متون کهن(مثنوی معنوی),نوجوان,خانم رشیدی,ساعت 11 تا 12,روزهای پنج شنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
خوانش متون کهن,نونهال,خانم محمدی,ساعت 16 تا 17,روزهای چهارشنبه,بهار1400 11 به حد نصاب رسیده 262500
خوشنویسی تکمیلی نونهال,آقای شیب الحمدی,ساعت11تا12,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
خوشنویسی با قلم نی مقدماتی نونگاه ونوجوان,خانم خندانی,ساعت11تا12,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 9 به حد نصاب رسیده 255000
خوشنویسی با قلم نی مقدماتی,نونگاه ونوجوان,خانم رشیدنیا,ساعت16تا17,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 300000
خوشنویسی تحریری ( تکمیلی )نوخوان ونونهال,خانم خاکپورنژاد,ساعت17تا18,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
خوشنویسی تحریری پیشرفته,نونهال و نونگاه,خانم خندانی,ساعت11تا12,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 15 به حد نصاب رسیده 420000
خوشنویسی تحریری پیشرفته,نونهال و نونگاه,خانم گلریززاده,ساعت 17 تا 18,روزهای چهارشنبه,بهار1400 12 به حد نصاب رسیده 360000
خوشنویسی تحریری تکمیلی نونهال ونونگاه,خانم رشیدنیا,ساعت18تا19,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 7 به حد نصاب رسیده 210000
خوشنویسی تحریری مقدماتی نوخوان ونونهال,خانم آخوردزاده,ساعت11تا12,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
خوشنویسی تحریری مقدماتی نوخوان ونونهال,خانم خندانی,ساعت11تا12,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 600000
خوشنویسی تحریری مقدماتی نوخوان ونونهال,خانم رکنی,ساعت11/30تا12/30,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 9 به حد نصاب رسیده 255000
خوشنویسی تحریری(پیشرفته),نونهال و نونگاه,خانم خندانی,ساعت 11:30 تا 12:30,روزهای دوشنبه,بهار1400 12 به حد نصاب رسیده 345000
خوشنویسی تحریری(تکمیلی),نوخوان و نونهال,خانم خاکپورنژاد,ساعت 17 تا 18,روزهای دوشنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
خوشنویسی تحریری(تکمیلی),نوخوان و نونهال,خانم رشیدنیا,ساعت 18:30 تا 19:30,روزهای یکشنبه,بهار1400 7 به حد نصاب رسیده 210000
خوشنویسی تکمیلی,نونگاه,خانم ابوعلی,ساعت 15 تا 16,روزهای پنج شنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
خوشنویسی قلم نی تکمیلی نونگاه,خانم رکنی,ساعت10تا11,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 9 به حد نصاب رسیده 255000
خوشنویسی مقدماتی,نوخوان و نونهال,خانم گلریززاده,ساعت18تا19,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 295000
خوشنویسی مقدماتی,نونگاه,خانم آلبوعلی,ساعت16تا17,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 8 به حد نصاب رسیده 220000
داستان نویسی تکمیلی 1 ,نوجوان,خانم رشیدی,ساعت12تا13,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 600000
داستان نویسی تکمیلی,نونگاه و نوجوان,خانم پوربصیری,ساعت 17 تا 18,روزهای دوشنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
داستان نویسی مقدماتی,نوجوان,خانم رشیدی,ساعت 12 تا 13,روزهای پنج شنبه,بهار1400 20 به حد نصاب رسیده 487500
داستان نویسی مقدماتی,نونگاه و نوجوان,خانم پوربصیری,ساعت 17 تا 18,روزهای یک شنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
داستان نویسی مقدماتی,نونگاه ونوجوان,خانم الهی فر,ساعت16تا17,روزهایسه شنبه,تابستان1400خوزستان 7 به حد نصاب رسیده 210000
داستان نویسی مقدماتی,نونگاه ونوجوان,خانم ظهراب زاده,ساعت18تا19,روزهای شنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 300000
داستان نویسی مقدماتی,نونهال,خانم ظهراب زاده,ساعت 19 تا 20,روزهای سه شنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
داستان‌نویسی مقدماتی,نونگاه ونوجوان,خانم پوربصیری,ساعت18تا19,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
زیست شناسی ومحیط زیست مقدماتی,نونگاه ونوجوان,خانم برون,ساعت11تا12,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
ساخت عروسک نمایش مقدماتی نوخوان,خانم سروندی,ساعت16تا17,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 315000
ساخت عروسک نمایشی پیشرفته نونهال,خانم سروندی,ساعت11تا12,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 6 به حد نصاب رسیده 192500
ساخت عروسک نمایشی پیشرفته نونهال,خانم شوشتری,ساعت18تا19,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 9 به حد نصاب رسیده 297500
ساخت عروسک نمایشی تکمیلی نونهال نونگاه,خانم عویدی,ساعت18تا19,روزهای چهارشنبه,تابستان1400خوزستان 11 به حد نصاب رسیده 385000
ساخت عروسک نمایشی تکمیلی,نونهال,خانم سروندی,ساعت 16 تا 17,روزهای دوشنبه,بهار1400 7 به حد نصاب رسیده 180000
ساخت عروسک نمایشی مقدماتی نونهال,خانم شوشتری,ساعت16/30تا17/30,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
ساخت عروسک نمایشی,نونهال,خانم شوشتری,ساعت 17 تا 18,روزهای سه شنبه,بهار1400 14 به حد نصاب رسیده 325000
سرودنمایش,نونگاه و نوجوان,خانم تجلی زاده,ساعت 18 تا 19,روزهای سه شنبه,بهار1400 7 به حد نصاب رسیده 162500
سفال گری مقدماتی نونهال,خانم طالبیان زاده,ساعت16تا17,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
سفال مقدماتی,نونهال,خانم لعلی,ساعت17تا18,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
سفالگری تکمیلی نونهال ونونگاه,خانم بهرامی,ساعت16تا17,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 350000
سفالگری تکمیلی نونهال,خانم جرفی,ساعت17تا18,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 9 به حد نصاب رسیده 255000
سفالگری مقدماتی نونهال ,خانم فرازمند,ساعت 17 تا 18 روزهای چهارشنبه,بهار1400 11 به حد نصاب رسیده 237500
سفالگری مقدماتی نونهال,خانم بنی کعب,ساعت18تا19,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 9 به حد نصاب رسیده 255000
سفالگری مقدماتی,نوباوه ونوخوان,خانم عویدی,ساعت17تا18,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 12 به حد نصاب رسیده 360000
سفالگری مقدماتی,نوخوان ونونهال,خانم حاجی پور,ساعت16تا17,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 16 به حد نصاب رسیده 480000
سفالگری نونهال,خانم لعلی,ساعت 16 تا 17 روزهای شنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
سفالگری(مقدماتی),نوباوه,خانم بهرامی,ساعت 13 تا 14,روزهای سه شنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
شاهنامه خوانی پیشرفته,نونهال و نونگاه,ساعت 12 تا 13,روزهای دوشنبه,بهار1400 20 به حد نصاب رسیده 600000
شاهنامه خوانی تکمیلی نونهال ونونگاه,خانم خورشیدی,ساعت14تا15,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
شاهنامه خوانی تکمیلی,نونگاه ونوجوان,خانم شهرکی,ساعت18تا19,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 14 به حد نصاب رسیده 490000
شاهنامه خوانی تکمیلی,نونهال ونونگاه,خانم جوکاری,ساعت13تا14,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 15 به حد نصاب رسیده 450000
شاهنامه خوانی تکمیلی,نونهال ونونگاه,خانم محمدی,ساعت16تا17,روزهای چهارشنبه,تابستان1400خوزستان 11 به حد نصاب رسیده 315000
شاهنامه خوانی مقدماتی نونگاه,خانم کمرکنی,ساعت17تا18,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
شاهنامه خوانی مقدماتی,نونگاه,خانم محمدی,ساعت 16تا 17,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
شاهنامه خوانی مقدماتی,نونهال و نونگاه و نوجوان,خانم شهرکی,ساعت 18 تا 19,روزهای سه شنبه,بهار1400 18 به حد نصاب رسیده 437500
شاهنامه خوانی مقدماتی2,نونهال و نونگاه و نوجوان,خانم شهرکی,ساعت 19:30 تا 20:30,روزهای چهارشنبه,بهار1400 14 به حد نصاب رسیده 337500
شاهنامه خوانی(تکمیلی),نونهال و نونگاه,خانم خورشیدی,ساعت 14 تا 15,روزهای دوشنبه,بهار1400 8 به حد نصاب رسیده 240000
شاهنامه خوانی(مقدماتی),نوخوان و نونگاه,خانم خورشیدی,ساعت 13 تا 14,روزهای دوشنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
شاهنامه‌خوانی( تکمیلی),نونهال ونونگاه,خانم خورشیدی,ساعت14تا15,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 300000
شعر خوانی تکمیلی نوخوان ونونگاه,خانم خواجوی,ساعت14تا15,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 6 به حد نصاب رسیده 135000
شعر سرایی تکمیلی - قالب سپید,نونگاه ونوجوان,خانم عبدی,ساعت9تا10,روزهای چهارشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
شعر سرایی تکمیلی قالب سپید,خانم عبدی,ساعت16 تا 17,روزهای شنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
شعر سرایی تکمیلی,نونهال و نونگاه,خانم الماسی,ساعت 14 تا 15,روزهای پنج شنبه,بهار1400 14 به حد نصاب رسیده 420000
شعر سرایی مقدماتی,نوخوان و نونگاه,خانم خواجوی,ساعت14 تا 15,روزهای سه شنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
شعر قصه مقدماتی,نوباوه,خانم فهیم پور,ساعت 16 تا 16/45,روزهای شنبه,بهار1400 20 به حد نصاب رسیده 462500
شعر و قصه تکمیلی,نوباوه,خانم فهیم پور,ساعت 17 تا 17/45 روزهای شنبه,بهار1400 20 به حد نصاب رسیده 570000
شعر و قصه تکمیلی,نوباوه,خانم موسوی,ساعت 18 تا 19,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 16 به حد نصاب رسیده 537500
شعر و قصه مقدماتی,نوخوان,خانم چراغی منش,ساعت15تا16,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 8 به حد نصاب رسیده 240000
شعر و قصه,نوباوه,خانم موسوی,ساعت 17:30 تا 18:30,روزهای دوشنبه,بهار1400 20 به حد نصاب رسیده 487500
شعرسرایی مقدماتی,نوجوان,خانم رشیدی,ساعت12تا13,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 13 به حد نصاب رسیده 390000
شیوه های نقدنویسی بر شعر و داستان,نونگاه و نوجوان,خانم پوربصیری,ساعت 17 تا 18روزهای سه شنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
صنایع دستی وهنرهای بومی (حصیر بافی ) تکمیلی,نونگاه ونوجوان,خانم عنصری,ساعت16تا17,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 600000
صنایع دستی وهنرهای بومی (حصیر بافی ) مقدماتی,نونگاه ونوجوان,خانم موسوی,ساعت10تا11,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
عروسک سازی(عروسکهای نمایشی)مقدماتی,نونهال,خانم عویدی,ساعت 18 تا 19,روزهای چهارشنبه,بهار1400 11 به حد نصاب رسیده 275000
عروسک گردانی مقدماتی نونگاه ونوجوان,خانم تجلی زاده,ساعت18تا19,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
عروسک گردانی,نونهال,خانم شوشتری,ساعت 17 تا 18,روزهای شنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
عکاسی تکمیلی نونگاه و نوجوان,خانم کردانی,ساعت17تا18,روزهای چهارشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
عکاسی پیشرفته نوجوان,خانم نوروزی زاده,ساعت 17 تا 18 روزهای شنبه,بهار1400 10 به حد نصاب رسیده 300000
عکاسی پیشرفته,نوجوان,خانم نوروزی زاده,ساعت17تا18,روزهای شنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 700000
عکاسی مقدماتی نوجوان,خانم شادابی پور,ساعت17تا18,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
عکاسی(پیشرفته)نوجوان,خانم کردانی,ساعت 18 تا 19,روزهای دوشنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
عکاسی(مقدماتی),نوجوان,خانم شادابی پور,ساعت 17 تا 18 روزهای یکشنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
فلسفه برای کودکان(گام به گام تا اندیشه),پیشرفته,نونهال,خانم حسن نسب,ساعت 11:30 تا 12:30,روزهای چهارشنبه بهار1400 0 عدم حد نصاب
فلسفه برای کودکان(گام به گام تا اندیشه),نونهال,خانم بهادرقنواتی,ساعت 17 تا 18,روزهای دوشنبه,بهار1400 9 به حد نصاب رسیده 212500
قصه شعر پیشرفته نوباوه,خانم فهیم پور,ساعت17تا17/45,روزهای شنبه,تابستان1400خوزستان 12 به حد نصاب رسیده 385000
قصه شعرتکمیلی نوباوه,خانم فهیم پور,ساعت16تا16/45,روزهای شنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 630000
قصه گویی سنتی مقدماتی,نوخوان,خانم رحمتی,ساعت 12تا 13,روزهای یکشنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
قصه گویی مقدماتی نونهال,خانم یلداش پور,ساعت16تا17,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
قصه گویی مقدماتی,نونهال,خانم سبحانی,ساعت17تا18,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
گام به گام تا اندیشه(فلسفه برای کودکان) تکمیلی,نونهال,خانم بهادرقنواتی,ساعت18 تا 19,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 11 به حد نصاب رسیده 315000
مهارت برقراری وتثبیت روابط مثبت,نونگاه ونوجوان (دختر),خانم رحمانیان,ساعت17تا18,روزهای شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
مهارت خوش بینی نونگاه و نوجوان(دختر),خانم علیشاهی,ساعت17تا18,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
نجوم تکمیلی,نونگاه ونوجوان,خانم شاکریان,ساعت18تا19,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
نجوم مقدماتی نوخوان و نونهال,آقای آقایی,ساعت17تا18,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 15 به حد نصاب رسیده 750000
نجوم مقدماتی نونهال,آقای آقایی ساعت 17 تا 18 روزهای یک شنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
نجوم مقدماتی,نونگاه ونوجوان,خانم شاکریان,ساعت11تا12,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
نجوم مقدماتی,نونهال رونونگاه,خانم جوکاری,ساعت13تا14,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 1000000
نقاشی تکمیلی,نوباوه ونوخوان,خانم چنانی پور,ساعت16تا17,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 600000
نقاشی پیشرفته نوخوان ونونهال,خانم مهران فر,ساعت12تا13,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 570000
نقاشی تکمیلی نونهال,خانم فرازمند,ساعت18تا19,روزهای شنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 285000
نقاشی مقدماتی نوباوه,خانم مرادی,ساعت18تا19,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 585000
نقاشی مقدماتی نوباوه,خانم مهران فر,ساعت12تا13,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 555000
نقاشی مقدماتی نوخوان,خانم خیرالهی,ساعت16تا17,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 600000
نقاشی مقدماتی نوخوان,خانم مهران فر,ساعت12تا13,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 555000
نقاشی مقدماتی نوخوان,خانم وحیدی,ساعت15تا16,روزهای چهارشنبه,تابستان1400خوزستان 14 به حد نصاب رسیده 405000
نقاشی مقدماتی نونهال,خانم شاه پروری,ساعت11تا12,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 300000
نقاشی مقدماتی,نونهال,خانم آل جابر,ساعت16تا17,روزهای شنبه,تابستان1400خوزستان 12 به حد نصاب رسیده 360000
نقاشی(تکمیلی),نوخوان و نونگاه,خانم مرادی,ساعت 16 تا 17,روزهای چهارشنبه,بهار1400 13 به حد نصاب رسیده 375000
نقاشی(مقدماتی),نوخوان,خانم خیرالهی,ساعت 15 تا 16,روزهای یکشنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
نمایش خلاق مقدماتی نوخوان,خانم عبدالهی,ساعت15تا16,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 300000
نمایش خلاق مقدماتی,نونهال,خانم ساکی,ساعت17تا18,روزهای چهارشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
نمایش خلاق مقدماتی,نونهال,خانم گیمدی,ساعت12تا13,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
نمایشنامه نویسی مقدماتی,نونگاه ونوجوان,خانم عبدی,ساعت9تا10,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 11 به حد نصاب رسیده 330000
نمایشنامه نویسی,نونگاه و نوجوان,خانم عبدی,ساعت 16 تا 17,روزهای شنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
نوشتن خلاق ( مقدماتی),نونهال,خانم الهی فر,ساعت16تا17,روزهای چهارشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
نوشتن خلاق ( مقدماتی),نونهال,خانم پوربصیری,ساعت18تا19,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 6 به حد نصاب رسیده 175000
نوشتن خلاق (پیشرفته),نونهال,خانم ظهراب زاده,ساعت10تا11,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 300000
نوشتن خلاق ،تکمیلی,نونهال,خانم عامری,ساعت16تا17,روزهای شنبه,تابستان1400خوزستان 6 به حد نصاب رسیده 180000
نوشتن خلاق مقدماتی نوخوان ونونهال,خانم آل طاها,ساعت18تا19,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
نوشتن خلاق مقدماتی,نونهال,خانم زیرک قشقایی,ساعت17تا18,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
نوشتن خلاق مقدماتی,نونهال,خانم سپهری,ساعت18تا19,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 13 به حد نصاب رسیده 390000
نوشتن خلاق مقدماتی,نونهال,خانم ظهراب زاده,ساعت 19 تا 20,روزهای یکشنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
نوشتن خلاق(مقدماتی),نوخوان و نونهال,خانم آل طاها,ساعت 18 تا 18:45,روزهای یکشنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
نوشتن خلاق(مقدماتی),نونهال,خانم الهی فر,ساعت 16 تا 17,روزهای چهارشنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
نوشتن خلاق(مقدماتی),نونهال,خانم عامری فلیحی,ساعت 16 تا 17,روزهای شنبه,بهار1400 16 به حد نصاب رسیده 362500
کاردستی ( مقدماتی) نوجوان,خانم رحمتی,ساعت16تا17,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 12 به حد نصاب رسیده 300000
کاردستی ( مقدماتی)نوخوان ونونهال,آقای شلال نژاد,ساعت16تا17,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
کاردستی ( مقدماتی)نونهال ونونگاه,خانم قلاوند,ساعت16تا17,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 7 به حد نصاب رسیده 162500
کاردستی با دوریختنی تکمیلی,نونگاه ونوجوان,خانم رنجبرگتوندی,ساعت14تا15,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 7 به حد نصاب رسیده 180000
کاردستی با وسایل دورریختنی (مقدماتی)نوخوان تا نونهال,خانم کهوازی,ساعت12تا13,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
کاردستی پیشرفته,نوخوان و نونهال,خانم شنبدی,ساعت 17 تا 18,روزهای یکشنبه,بهار1400 14 به حد نصاب رسیده 420000
کاردستی تکمیلی,نونگاه,خانم کاظمی,ساعت 10 تا 11,روزهای پنج شنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
کاردستی تکمیلی,نونهال و نونگاه,خانم شنبدی,ساعت 17 تا 18,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 8 به حد نصاب رسیده 240000
کاردستی تکمیلی,نونهال,خانم مقدم,ساعت 18تا19,روزهای شنبه,تابستان1400خوزستان 12 به حد نصاب رسیده 360000
کاردستی تکمیلی,نونهال,خانم کاظمی,ساعت 11 تا 12,روزهای شنبه,بهار1400 7 به حد نصاب رسیده 165000
کاردستی مقدماتی,نوباوه,خانم شنبدی,ساعت 17 تا 18,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 15 به حد نصاب رسیده 445000
کاردستی مقدماتی,نوخوان ونونهال,خانم ظریفی,ساعت11تا12,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
کاردستی مقدماتی,نوخوان ونونهال,خانم موسوی,ساعت16تا17,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
کاردستی مقدماتی,نونهال و نونگاه,خانم مدنی,ساعت 15 تا 16,روزهای سه شنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
کاردستی مقدماتی,نونهال,خانم حاجی پور,ساعت14تا15,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
کاردستی مقدماتی,نونهال,خانم حسن نسب,ساعت18 تا19,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 10 به حد نصاب رسیده 300000
کاردستی مقدماتی,نونهال,خانم دقایقی,ساعت15تا16,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
کاردستی مقدماتی,نونهال,خانم سیدجلالی,ساعت16تا17,روزهای چهارشنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
کاردستی مقدماتی,نونهال,خانم کاظمی,ساعت12تا13,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 8 به حد نصاب رسیده 210000
کاردستی(مقدماتی),نوخوان و نونهال,خانم ربیعی,ساعت 15 تا 16,روزهای چهارشنبه,بهار1400 8 به حد نصاب رسیده 187500
کاردستی(مقدماتی),نونهال,خانم حاجی پور,ساعت 16 تا 17,روزهای دوشنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
کاردستی(نقاشی-کاردستی)مقدماتی,نوباوه و نوخوان,خانم چنانی پور,ساعت16تا17,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 20 به حد نصاب رسیده 600000
کاردستی(نقاشی-کاردستی)مقدماتی2,خانم چنانی پور,ساعت16تا17,روزهای یکشنبه,تابستان1400خوزستان 21 به حد نصاب رسیده 630000
کاردستی,نوخوان و نونهال,خانم پرویززاده,ساعت 17 تا 18,روزهای دوشنبه,بهار1400 7 به حد نصاب رسیده 175000
کاردستی,نوخوان و نونهال,خانم ظریفی,ساعت 12:30 تا 13:30,روزهای سه شنبه,بهار1400 1 عدم حد نصاب 25000
کاردستی,نونهال,خانم شابونی,ساعت 10 تا 11,روزهای شنبه,بهار1400 7 به حد نصاب رسیده 162500
کاغذ و تا پیشرفته,نونهال,خانم گشتیل,ساعت 12 تا 13,روزهای دوشنبه,بهار1400 8 به حد نصاب رسیده 240000
کاغذ و تا تکمیلی,نونهال,خانم مطویی,ساعت 12 تا 13,روزهای چهارشنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
کاغذ و تا مقدماتی نونهال,خانم مرادپور,ساعت16تا17,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
کاغذ و تا مقدماتی نونهال,خانم واحدی,ساعت18تا19,روزهای سه شنبه,تابستان1400خوزستان 0 عدم حد نصاب
کاغذ و تا(مقدماتی),نوخوان,خانم شهاوند,ساعت 17 تا 18,روزهای دوشنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب
کاغذ وتا پیشرفته,نونهال,خانم گشتیل,ساعت 13 تا 14,روزهای دوشنبه,تابستان1400خوزستان 9 به حد نصاب رسیده 270000
کلاژ مقدماتی, نوخوان و نونهال,خانم مرادی,ساعت18تا19,روزهای چهارشنبه,تابستان1400خوزستان 14 به حد نصاب رسیده 420000
کلاژ(مقدماتی),نوخوان,خانم یلداش پور,ساعت 18 تا 19,روزهای چهارشنبه,بهار1400 0 عدم حد نصاب

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت